Regulamin pensjonatu

 1. Najmujący pokój Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość otrzymuje komplet kluczy do pensjonatu w chwili rozpoczęcia pobytu i zobowiązany jest do zwrócenia kluczy w dniu zakończenia pobytu.
 4. Za zgubiony klucz Gość zobowiązany jest pokryć koszt 100 zł.
 5. Apartament w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia zostanie uwzględniony w miarę posiadanych możliwości.
 7. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8.00 do 22.00.
 9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika pensjonatu.
 10. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 11. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 12. Na terenie pensjonatu, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów itp. .
 13. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 14. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 15. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 20. Zabrania się przenosić przedmioty hotelowe z pokoju do pokoju.
 21. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 22. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 23. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 24. Przed opuszczeniem pokoju gość hotelowy powinien: • pozakręcać krany • pozamykać okna • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor, płytę grzewczą).
 25. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 26. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.
 27. W przypadku skrócenia pobytu nie z winy pensjonatu, pensjonat nie zwraca kosztów pobytu.
 28. Opłatę za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu.
 29.  Należy zgłosić bezwzględnie chęć przyjazdu ze zwierzęciem, nie każde jest akceptowane. W pensjonacie i na jego terenie, zwierzęta mogą poruszać się tylko pod opieką właściciela odpowiednio zabezpieczone (smycz, kaganiec). Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu.
 30. Około pół godziny przed planowanym opuszczeniem pensjonatu należy poinformować o tym recepcję w celu odebrania pokoju.
 31. Korzystanie z sauny za dodatkową opłatą.
 32. Sala zabaw (bilard, stół do tenisa) miejsce na grilla są do wspólnej dyspozycji wszystkich gości pensjonatu.
 33. Korzystanie ze wspólnej sali zabaw i podwórka przez dzieci (dwa oczka wodne), tylko pod opieką osoby dorosłej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2021

Scroll to Top